Artikel 1: ALGEMEEN

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen Pilates Club en het lid en maken daar onlosmakelijk deel van uit.

1.2   Onderstaande bepalingen kunnen tussentijds aangepast worden. Als er wijzigingen worden aangebracht, kan je aan de datum die onderaan de pagina staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Tevens wordt het lid per e-mail op de hoogte gebracht indien er wijzigingen worden aangebracht.

1.3   Nederlands Recht is ook op de overeenkomst tussen Pilates Club en het lid van toepassing.

1.4   Pilates Club is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27377864.

1.5   Het lid verklaart bij het aangaan van een lidmaatschap door het aanmaken c.q. het in gebruik nemen van een account op de website, akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en daarbij een overeenkomst te hebben gesloten met Pilates Club.

1.6   Alle bepalingen zijn van toepassing op de website pilatesclub.nl.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1   Het lidmaatschap komt tot stand na het inschrijven via de website. De inschrijving komt tot stand door middel van het door aanvrager volledig en waarheidsgetrouw aanmaken van een account via de website.

2.2   Het lidmaatschap en het account is persoonsgebonden, en is beperkt tot wat tussen het lid en Pilates Club is overeengekomen.

2.3   Ieder lid van Pilates Club verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Pilates Club binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaats gevonden te voorzien van correcte en recente persoonsgegevens door het wijzigen van de gegevens op zijn/haar eigen account op de website.

2.4   Zodra het lidmaatschap een feit is, heeft het lid het recht om deel te nemen aan groepslessen, workshops, privésessies, duetsessies, bedrijfsftness, weekendjes weg, opleidingen en massages die door Pilates Club worden verleend, binnen het overeengekomen kader.

2.5   Pilates Club behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen op verzoek van het lid. Het lid kan een verzoek indienen tot het beëindigen van het lidmaatschap via zijn/ haar eigen account of door een e-mail te sturen naar info@pilatesclub.nl. Bij het beëindigen van een lidmaatschap wordt het account van het lid verwijderd van de website. Het lid ontvangt hiervan altijd een bevestiging per e-mail.

Artikel 3: TEGOED

3.1   Het tegoed is beperkt geldig vanaf de dag van aanschaf en betaling. De termijnen staan vermeld op de website en zijn afhankelijk van soort tegoed dat is aangeschaft.

3.2 Indien gekozen wordt voor automatische incasso ontvangt het lid in één keer de credits voor de periode op zijn/haar account. Na één maand wordt de automatische incasso verlengd, waarmee er een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan.

3.3   Mits vooraf overeengekomen met Pilates Club kan in bijzondere gevallen tussentijdse bevriezing van het tegoed van een abonnement, met verlenging van de geldigheid van het tegoed van maximaal zes maanden, plaatsvinden.

3.4   Tussentijdse opzegging en/of restitutie van het tegoed is niet mogelijk.

Artikel 4: RESERVEREN EN ANNULEREN

4.1   Het lid kan een reservering plaatsen voor een groepsles en/of workshop tot een uur voor aanvang aan de groepsles en/of workshop via zijn/haar account op de website.

4.2   Indien het lid de reservering wil annuleren kan dit tot vierentwintig uur voorafgaand aan de gereserveerde groepsles en/of workshop via zijn/haar account op de website. Het tegoed dat is gebruikt om de reservering van de groepsles en/of workshop te maken, wordt dan automatisch bijgeschreven.

4.3   Wordt er door het lid niet geannuleerd en/of wordt dit gedaan binnen de gestelde termijn wordt er geen tegoed bijgeschreven, ongeacht of de betreffende groepsles en/of workshop daadwerkelijk gevolgd wordt. Afgeschreven tegoed wordt dan dus niet teruggestort. Bij een Pilates Club Pro (onbeperkt) abonnement kan dit 1 credit per periode van 4 weken kosteloos. Bij meer annuleringen of ‘no-shows’ binnen 1 periode wordt er 5 euro per verbruikte credit achteraf in rekening gebracht bij het lid.

4.4   Het lid kan een reservering plaatsen voor een privésessie, duetsessie of massage in overleg met Pilates Club.  Het lid ontvangt hiervan een bevestiging.

4.5   Indien het lid de reservering voor een privésessie, duetsessie of massage wilt annuleren kan dit tot vierentwintig uur voorafgaand aan de gereserveerde privésessie, duetsessie of massage door een e-mail te sturen aan info@pilatesclub.nl.

4.6   Indien er een afspraak is gemaakt voor een duetsessie en één deelnemer binnen de gestelde termijn geannuleerd heeft, wordt met één deelnemer getraind, maar voor beide deelnemers doorberekend. Indien beide deelnemers binnen de gestelde termijn annuleren, wordt het tegoed dat is gebruikt om de reservering van de duetsessie te maken bijgeschreven.

4.7   Wordt er door het lid niet geannuleerd en/of wordt dit gedaan binnen de gestelde termijn voorafgaand aan de betreffende privésessie, duetsessie of massage wordt er geen tegoed bijgeschreven, ongeacht of de betreffende privésessie, duetsessie of massage daadwerkelijk afgenomen wordt. Afgeschreven tegoed wordt dan niet teruggestort.

4.8 Het lid kan een reservering plaatsen voor een opleiding middels het inschrijvingsformulier op de website. Het lid ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

4.9  Indien het lid de reservering voor een opleiding wilt annuleren kan dit tot acht weken voorafgaand aan de betreffende opleiding door een e-mail te sturen aan info@pilatesclub.nl. Het lesgeld dat is betaald wordt binnen een week teruggestort. Indien het lid de reservering voor de opleiding binnen acht weken voorafgaand aan de opleiding annuleert blijft het volledige bedrag verschuldigd. In overleg met Pilates Club kan de opleiding bij annuleringen tot 7 dagen voorafgaand aan de startdatum uitgesteld worden met een maximum van 6 maanden.

4.10 Indien het lid de reservering voor een weekend wilt annuleren kan dat alleen voorafgaand aan de betaling door een e-mail te sturen aan info@pilatesclub.nl. Na het voldoen van de volledige betaling voor het weekend is de boeking definitief. Het volledige bedrag blijft dan verschuldigd.

4.11 Pilates Club behoudt zich het recht voor om een groepsles, workshop, privésessie, duetsessie, massage, weekend of opleiding te annuleren. Indien een groepsles, workshop, privésessie, duetsessie, massage, weekend of opleiding niet door kan gaan worden de ingeschreven deelnemers hiervan telefonisch, per e-mail of bij aankomst bij Pilates Club op de hoogte gesteld. Het telefoonnummer en het e-mailadres dat het lid heeft aangegeven bij zijn/haar account worden, indien mogelijk, hiervoor gebruikt. Het tegoed dat is gebruikt om de reservering voor een groepsles, workshop, privésessie, duetsessie of massage te maken wordt weer bijgeschreven. Het lesgeld dat is betaald voor een opleiding wordt binnen een week teruggestort.

Artikel 5: TARIEVEN

5.1   De actuele tarieven staan vermeld op de website.

5.2   Pilates Club behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, de tarieven aan te passen. Deze aanpassing geschiedt maximaal twee keer per jaar.

Artikel 6: BETALING

6.1   Betaling van al hetgeen aan Pilates Club verschuldigd is, dient vooraf te geschieden via iDEAL, overschrijving, contant of automatische incasso. Het lid ontvangt een bevestiging van betaling indien hij/zij dit aangeeft. Betaling via de website is goed beveiligd maar wel op eigen risico.

6.2   Voldoet het lid binnen zeven dagen na aanvang van de betreffende betalingsperiode niet aan enige op hem/haar jegens Pilates Club rustende betalingsverplichtingen, dan is Pilates Club gerechtigd het lid op grond van dit verzuim de toegang tot Pilates Club te ontzeggen totdat de algehele betaling, indien van toepassing verhoogd met buitengerechtelijke kosten en rente, heeft plaatsgevonden.

6.3   Voldoet het lid binnen dertig dagen na aanvang van de betreffende betalingsperiode niet aan enige op hem/haar jegens Pilates Club rustende betalingsverplichtingen, dan is Pilates Club gerechtigd een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen te geven. Dit kan zonder ingebrekestelling gebeuren. Het lid is naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1   Als het lid een blessure heeft, zwanger is of (andere) lichamelijke klachten heeft, consulteert hij/zij eerst zijn/haar (huis)arts of therapeut. Bij een positief advies van de (huis)arts of therapeut kan het lid deelnemen. Het lid is verplicht de trainer voorafgaand te informeren over zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen in zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid.

7.2   Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Pilates Club, in strijd met wettelijke gedragsbepalingen en/ of in strijd met algemeen aanvaarde gedragsbepalingen (zoals racistische uitingen die jegens anderen schade kunnen oplopen), geeft Pilates Club recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen. Tevens wordt daarmee het lidmaatschap beëindigt en wordt het lid de toegang tot Pilates Club ontzegt, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van reeds betaalde gelden.

7.3   Pilates Club sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid en/ of schuld van Pilates Club. Deelname aan groepslessen, workshops, privésessies, duetsessies, weekenden en opleidingen en het ondergaan van massages is op eigen risico.

7.4   Het lid vrijwaart ter zake Pilates Club voor elke aansprakelijkheid ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade- uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Pilates Club ter zake uitkeert en het lid voldoet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8: OVERIGE BEPALINGEN

8.1   In het geval de voorwaarden van Pilates Club niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft Pilates Club het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, redelijkheid en billijkheid en is voor het lid bindend.

8.2   Pilates Club behoud zich het recht voor tussentijds het lesrooster te wijzigen. Het actuele lesrooster wordt verstrekt via de website. Pilates Club hanteert een aangepast lesrooster op vooraf aangekondigde data. Het aangepaste lesrooster wordt ook verstrekt via de website.

8.3   Bij lessen en opleidingen kunnen video- en audio-opnames gemaakt worden met aanwezige camera’s. De opnames worden uitsluitend gebruikt voor beveiliging, onderzoeksdoeleinden en/of certificering. Het lid verklaart hiermee in te stemmen. Indien Pilates Club een opname wilt gebruiken voor reclame-doeleinden dan vraagt Pilates Club hiervoor vooraf toestemming van het lid.

8.4 In geval van minderjarigheid is een akkoord van een ouder of voogd voor het lidmaatschap vereist.

8.5   Pilates Club behoudt zich het recht voor om de overeenkomst tussen haar en het lid tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

8.6   Op materiaal, aangeschaft via Pilates Club, is de fabrieksgarantie van toepassing.

Laatste wijziging: 1 september 2022.

Avenir Juristen