Artikel 1: ALGEMEEN

1.1   Wanneer je jezelf toegang verschaft tot deze website en deze gaat gebruiken, betekent het dat je instemt met onderstaande bepalingen.

1.2   Onderstaande bepalingen kunnen tussentijds aangepast worden. Als er wijzigingen worden aangebracht, kan je aan de datum die onderaan de pagina staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Tevens wordt de gebruiker, indien hij/zij lid is van de Pilates Club, per e-mail op de hoogte gebracht indien er wijzigingen worden aangebracht.

1.3   Nederlands Recht is ook op deze overeenkomst tussen Pilates Club en de gebruiker van deze website toepassing.

1.4   Pilates Club is de handelsnaam van Evelien Castelein, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27377864.

1.5   Op alle diensten en werkzaamheden van Pilates Club zijn de algemene voorwaarden, zoals weergegeven op deze website en bereikbaar via deze link, van toepassing.

1.6   Alle bepalingen zijn van toepassing op de website pilatesclub.nl.

Artikel 2: UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

2.1   Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door Pilates Club uitdrukkelijk afgewezen.

2.2   Pilates Club biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

2.3   Pilates Club wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze website aangeboden reserveringsmodule.

2.4   Pilates Club aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze webwebsite wordt verwezen.

Artikel 3: INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

3.1   Pilates Club streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Pilates Club streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze website aangeboden inclusief reserveringsmodule correct is en dat deze module juist en ononderbroken functioneren.

3.2   Hoewel Pilates Club alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

3.3   Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Pilates Club worden gewijzigd.

Artikel 4: VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

4.1   Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Pilates Club dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website.

4.2   De websites waarnaar wordt doorverwezen worden niet door Pilates Club onderhouden en Pilates Club heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites.

4.2   Pilates Club geeft dan geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen.

Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1   Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Pilates Club dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

5.2   Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pilates Club.

5.3  Materiaal op deze website mag wel gekopieerd en/of verveelvoudigt worden voor eigen, intern gebruik van de gebruiker van deze website. Daaronder valt ook het printen van teksten van de website.

Artikel 6: VIRUSSEN

6.1   Pilates Club garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Laatste wijziging: 24 juni 2024.

Avenir Juristen